Regulamin

 

Regulamin Internetowego Systemu PORTAL

Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)     PORTAL – Internetowy System służący do udostępniania danych czynszowych dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego będącego w zasobach HGSM i administrowanego przez HGSM;

2)     Użytkownik  – osoba zarejestrowana w module PORTAL;

3)     Administrator – osoba prawna, którą jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 65, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143600. 

4)     Aktywacja konta użytkownika – przyznanie Użytkownikowi unikatowego loginu oraz hasła „startowego” umożliwiających mu korzystanie z systemu dostępu elektronicznego do indywidualnego konta w systemie PORTAL

5)     Login – ciąg znaków służący do identyfikacji Użytkownika, nadany mu przez Administratora, podawany przez Użytkownika podczas logowania się w systemie dostępu do indywidualnego konta w systemie PORTAL;

6)     Hasło – podana w procesie rejestracji przez Użytkownika kombinacja liter, liczb lub symboli, dzięki której Użytkownik uzyskuje dostęp do konta Użytkownika;

  2.       Rejestracja, założenie i prowadzenie konta Użytkownika w PORTAL jest bezpłatne.

  3.       Dostęp do systemu PORTAL jest możliwy poprzez stroną internetową Spółdzielni pod adresem: www.hgsm.pl w zakładce PORTAL lub bezpośrednio na e-portalu: http://portal.hgsm.pl

  4.       Uprawnione do zalogowania się i korzystania z PORTAL są wyłącznie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach HGSM i administrowanych przez HGSM, lub które są stroną umowy zawartej ze Spółdzielnią uprawniającą je do korzystania z określonego lokalu.

    5.          Użytkownik ma możliwość korzystania z systemu PORTAL za pośrednictwem urządzenia i programowania o następujących minimalnych wymaganiach:
1)    komputer z dostępem do Internetu,
2)    system operacyjny Windows (XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux,
3)    przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL.
4)    do obsługi raportów generowanych w formacie PDF wymagany jest Adobe Acrobat Reader 8 (lub nowszy).

§ 2

REJESTRACJA

1.                  Warunkiem przyznania Użytkownikowi uprawnień do systemu PORTAL jest :

1)             Opcja  nr 1 -wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie: www.hgsm.pl.  w zakładce  PORTAL, celem uzyskania danych dostępowych do usługi oraz:

                                     a)     Zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym „Regulaminem”  i zaakceptowanie jego postanowień,

                                    b)     Wyrażenie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Hutniczo - Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 w zakresie korzystania przez Użytkownika z systemu „PORTAL”.

                                     c)     Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Hutniczo-Górniczą Spółdzielnie Mieszkaniową, jako Administratora danych drogą elektroniczną. W przypadku odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych zostanie on pozbawiony możliwości korzystania z systemu PORTAL.

                                    d)     Aktywacja konta Użytkownika polegająca na odebraniu przez Użytkownika wiadomości e-mail, podany w trakcie procedury rejestracyjnej, wygenerowanej automatycznie przez system PORTAL po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w której Użytkownik otrzyma login i hasło „startowe”, umożliwiające mu dokonanie pierwszego zalogowania się w systemie. 

2)                 Opcja nr 2 osobista wizyta w siedzibie Administratora z ważnym dokumentem tożsamości zawierającym nr PESEL i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik Nr 1), który zawiera pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego „Regulaminu”. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem udostępnienia Użytkownikowi loginu i nadania hasła pierwszego dostępu.

2.        Po dokonaniu pierwszego zalogowania się do systemu PORTAL Użytkownik zobowiązany jest zweryfikować wprowadzone dane i zmienić przypisane mu hasło „startowe” na hasło własne, składające się, z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

3.        Użytkownik zobowiązany jest przechowywać login i hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedopełnienia przez Użytkownika tego obowiązku.

4.        Administrator zobowiązany jest do usunięcia konta Użytkownika z systemu PORTAL w tym do usunięcia z systemu danych jego dotyczących, w terminie 30 dni od daty:

1) doręczenia przez Użytkownika, na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, oświadczenie o rezygnacji z korzystania z systemu PORTAL.

2)   wygaśnięcie przysługującego Użytkownikowi prawa do lokalu

3)   zbycia przez Użytkownika prawa do lokalu

4)   powzięcia przez Spółdzielnię informacji o zmianie użytkownika lokalu.

 

§ 3

E-DOKUMENTY

 1. Za pośrednictwem systemu PORTAL Użytkownik może otrzymywać w formie elektronicznej dokumenty dotyczące lokalu, do którego przysługuje mu tytuł prawny.
 2. Warunkiem niezbędnym do otrzymywania przez Użytkownika dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jest przeprowadzenie przez Administratora weryfikacji Użytkownika w oparciu o dokument potwierdzający jego tożsamość i numer PESEL oraz złożenie przez Użytkownika Administratorowi pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu PORTAL (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 3. Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu dostępne jest w siedzibie Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 65 pok. 4, oraz  na stronie internetowej   www.hgsm.pl  w zakładce PORTAL. Data wprowadzenia przez Administratora dokumentu do systemu PORTAL jest dniem złożenia oświadczenia o akceptacji dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną przez Użytkownika.

§ 4

KORZYSTANIE Z USŁUG PORTAL

1.            Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w systemie PORTAL, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.

2.            Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania systemu PORTAL.

3.            Administrator podejmie wszelkie dostępne mu działania, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu PORTAL.

4.            Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5.            Dane udostępniane przez system PORTAL wprowadzane są systematycznie w czasie niezbędnym do ich opracowania i przetworzenia. Do czasu ich wprowadzenia i przetworzenia system przekazuje Użytkownikowi dane niezaktualizowane.

 

§ 5

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szybkość przesyłania danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych oraz łącz transmisyjnych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora Użytkownika oraz hasła przez osoby trzecie.
 3. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem systemu PORTAL bez złożenia oświadczenia o akceptacji dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną (załącznik nr 3 do Regulaminu) mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem systemu PORTAL z podpisanym oświadczeniem przesyłania dokumentów drogą elektroniczną (załącznik nr 3 do Regulaminu) mają charakter rozrachunkowy i stanowią podstawę roszczeń.

§ 6

REKLAMACJE

 

 1. Użytkownicy uprawnieni są do składania reklamacji odnośnie działania systemu PORTAL. Reklamacje powinny być kierowane do Administratora na adres e-mail: sekretariat@hgsm.pl ; admin@hgsm.pl
 2. Reklamacje, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające jej wniesienie.
 3. Reklamacje wniesione przez osoby niebędące Użytkownikami PORTAL pozostawiane będą bez rozpatrzenia.
 4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od daty jej wpłynięcia. W razie konieczności weryfikacji lub uzupełnienia reklamacji czas jej rozpoznania może ulec przedłużeniu.
 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Administrator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator o sposobie jej załatwienia zawiadamia osobę wnoszącą reklamację. Poinformowanie o sposobie załatwienia reklamacji następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu PORTAL, Administrator zamieści na stronie  www.hgsm.pl w zakładce PORTAL tekst nowego Regulaminu, o czym powiadomi Użytkownika pisemnie lub drogą elektroniczną, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych PORTAL wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych i związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 3. Użytkownik przed skorzystaniem z systemu PORTAL ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zasadami funkcjonowania modułu informatycznego PORTAL.
 4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony decyzją Zarządu w dniu 29.03.2019r.  Uchwałą Nr  23 /2019